Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ)

poddziałanie 1.1.1

Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej – produkcja energii elektrycznej w instalacjach wykorzystujących energię promieniowania słonecznego (powyżej 2 MWe).

Nabór wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest prowadzony w terminie od dnia 31.03.2021 r. do dnia 28.05.2021 r.

Dofinansowanie może być udzielone, przedsiębiorcom – wytwórcom energii z odnawialnych źródeł energii:

 • spółki akcyjne (kod 116),
 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (kod 117),
 • spółki jawne (kod 118),
 • spółki partnerskie (kod 115),
 • spółki komandytowe (kod 120),
 • spółki komandytowo-akcyjne (kod 121),
 • spółdzielnie (kod 140),
 • przedsiębiorstwa państwowe (kod 124),
 • spółki przewidziane w przepisach innych ustaw niż Kodeks spółek handlowych i Kodeks cywilny lub formy prawne, do których stosuje się przepisy o spółkach (kod 023),
 • spółki cywilne prowadzące działalność na podstawie umowy zawartej zgodnie z Kodeksem cywilnym (kod 019),

Rodzaje Projektów, które mogą zostać objęte dofinansowaniem

W ramach Poddziałania 1.1.1 związanego z budową lub przebudową instalacji skutkującą zwiększeniem mocy zainstalowanej przewiduje się, że wsparcie skierowane będzie na budowę nowych lub przebudowę jednostek wytwarzania energii elektrycznej wykorzystujących energię promieniowania słonecznego powyżej 2 MWe (moc jednej instalacji. Elementem projektu może być przyłącze do sieci elektroenergetycznej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii).


Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych (ze wszystkich źródeł) dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.


Dofinansowanie udzielane jest w formie pomocy zwrotnej (pożyczka) z możliwością częściowego umorzenia:

 • do 5% kosztów kwalifikowanych dla instalacji zgłaszanych do systemu aukcyjnego,
 • do 20% kosztów kwalifikowanych w pozostałych sytuacjach.


Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 20 lat, oprocentowanie 0%.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471 871,75 PLN