Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

KLAUZULA Z WYKONANIEM OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO


Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest EkoEnergia Polska Spółka z o.o. z siedzibą 25-663 Kielce, ul. Olszewskiego 6 reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Anna Rubinkiewicz – Kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: abcrodo@op.pl Anna Rubinkiewicza Tel. 602779754
  3. Będziemy posługiwać się Pani/Pana danymi osobowymi podanymi w formularzu zgłoszeniowym w celu świadczenia usług związanych z przeprowadzeniem szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO- czynności niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, dochodzenia roszczeń wobec uczestnika szkolenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f RODO- realizacja prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
  4. Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od postawy prawnej ich przetwarzania. W przypadku, gdy dane osobowe są przetwarzane w związku z realizacją umowy dane osobowe będą przetwarzane do czasu wykonania umowy, a także po jej zakończeniu w celach związanych z archiwizacją dokumentacji, dochodzeniem roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania tego interesu (np. przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  5. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe: naszym dostawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT; firmom z którymi współpracujemy w działalności obsługi szkoleń, newslettera; strony www; komunikowania się z Tobą; aby nasza usługa była kompletna i na najwyższym poziomie. Odbiorcy posługują się Pani/Pana danymi tylko zgodnie z naszymi poleceniami dlatego, że mają z nami zawartą umowę.
  6. Zgodnie z RODO, przysługuje prawo do:
  1. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  3. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.