Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Jak optymalizować zużycie energii w przedsiębiorstwie?

                W skali globalnej zapotrzebowanie na energię elektryczną wykazuje tendencje do ciągłego wzrostu. Dodatkowo obserwuje się ciągle rosnące ceny za energię elektryczną, zatem coraz ważniejsze staje się optymalizowanie zużycia energii ze względu na ogromne koszty ponoszone w przedsiębiorstwach. W Polsce ok. 80% energii elektrycznej produkowane jest w elektrowniach konwencjonalnych wykorzystujących węgiel kamienny oraz brunatny. Ten sposób produkcji energii charakteryzuje się niską sprawnością (do ok. 35%) oraz negatywnym oddziaływaniem na środowisko naturalne. Ograniczenie zużycia, a co za tym idzie zmniejszenie produkcji energii ze źródeł nieodnawialnych idzie w parze ze zmniejszeniem emisji pyłów, SO2, CO2, NOx.

                W celu optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie stosuje się szereg działań, których zadaniem jest redukcja energii elektrycznej. Głównym celem optymalizacji zużycia energii jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez dany podmiot. W pierwszej kolejności  rekomendowane są działania, które nie wymagają poniesienia nakładów inwestycyjnych. Jednym z rozwiązań optymalizujących zużycie energii elektrycznej jest dopasowanie parametrów dystrybucji energii elektrycznej do obecnej charakterystyki poboru energii. Właściwe określenie dziennego rytmu, czy harmonogramu zużycia prądu jest bardzo ważne dla wyboru najkorzystniejszej taryfy energetycznej, a co za tym idzie obniżenia kosztów energii.

                Kolejną kwestią umożliwiającą zoptymalizowanie zużycia energii jest  wymiana oświetlenia na źródła LED. Do ich zalet można zaliczyć bardzo niskie zużycie energii, pozwalające na obniżenie kosztów z tytułu oświetlenia pomieszczeń nawet do 80%. Ponadto charakteryzują się długim czasem pracy oraz wysokim bezpieczeństwem użytkowania. Oświetlenie LED pozwala obniżyć wartość mocy umownej, przyczyniając się do redukcji kosztów dystrybucji energii.

                Sposobem na amortyzację podwyżek cen energii w budżecie przedsiębiorstwa są również szeroko pojmowane inwestycje. Wiążą się one z wydatkami, ale w dłuższej perspektywie czasu przyniosą oszczędności. Wymiana starych sprzętów potrzebnych do pracy oraz urządzeń w częściach socjalnych przedsiębiorstwa, na nowe energooszczędne przyczyni się do zmniejszenia ilości energii potrzebnej do prawidłowego funkcjonowania urządzeń.

                W celu zoptymalizowana zużycia energii w przedsiębiorstwie można wykorzystać także systemy do zarządzania energią. Tworzą one podstawę oszczędzania, bowiem wskazują newralgiczne miejsca i punkty w przedsiębiorstwie, których optymalizacja jest wymagana do obniżenia bieżących kosztów i  racjonalnego zaplanowania wydatków w przyszłości. Świadome zarządzanie i skuteczna optymalizacja przyniesie wymierne korzyści finansowe i pozafinansowe polegające na zmniejszeniu ilości zużytej energii. W rzeczywistości oznacza to mniejszą eksploatację naturalnych zasobów Ziemi i czystsze środowisko naturalne. Korzyści które może przynieść system zarządzania mediami użytkowymi to m.in. minimalizacja kar za przekroczenie mocy umownej, dostosowanie poziomu mocy zamówionej do realnych potrzeb. System w przedsiębiorstwie zapewni  kontrolę mocy umownej oraz informację o nagłych zdarzeniach i sytuacjach alarmowych, kontrolę istotnych parametrów sieci (odczyty bieżące i dane historyczne) m.in: napięcia i prądy na fazach, moc czynna pobierana i oddawana, moc bierna lub innych parametrów.