Zobacz promocje Szybka oferta Porozmawiajmy

Pomożemy Ci w pozyskaniu finansowania

Program Czyste Powietrze

Program „Czyste powietrze” jest pierwszą ogólnokrajową inicjatywą walki ze smogiem. Realizowany jest przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste Powietrze+ z prefinansowaniem

Od 15 lipca 2022 została wprowadzona możliwość przedpłaty inwestycji do 50% wysokości dotacji na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w umowie z wykonawcą.

Aby otrzymać prefinansowanie należy złożyć wniosek razem z umową z wykonawcą ( działającym na rynku co najmniej 1 rok lub posiadającym doświadczenie w realizacji co najmniej 5 inwestycji dla beneficjentów programu Czyste Powietrze).

Beneficjenci należący do grupy 2 (podwyższony poziom dotacji) oraz 3 (najwyższy poziom dotacji) mogą uzyskać o 10.000zł większe dofinansowanie na szeroki zakres prac związany z termomodernizacją budynku.

Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku.

Od 25.01.2022 rozpoczął się nabór wniosków w programie Czyste Powietrze w grupie 3 na najwyższy poziom dofinansowania czyli 90%, kryteria dochodowe w tej grupie wynoszą (wymagane zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego):

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym,

lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nadal obowiązują grupy:

 • Grupa 1 – dotacja 30% – przy dochodzie nie przekraczającym 100 000zł rocznie
 • Grupa 2 – dotacja 60% – przy dochodach (wymagane zaświadczenie z MOPS/GOPS o wysokości przeciętnego dochodu na członka gospodarstwa domowego):
  • 1 564zł dla gospodarstw wieloosobowych
  • 2 189zł dla gospodarstw jednoosobowych

Istotna zmiana, która ma zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu

Usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji.

Dla przypomnienia:

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą ( do 2 ksiąg wieczystych).

Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie programem “Czyste Powietrze”?

Program jest przeznaczony dla właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynkach jednorodzinnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Na co można otrzymać dotację z programu “Czyste Powietrze”?

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe i zakup nowoczesnego źródła ciepła spełniającego najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac instalacyjnych.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.,
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Jakie nowoczesne źródła ciepła są objęte dotacją?

 • pompy ciepła
 • nowoczesne kotły kondensacyjne
 • kotły klasy 5
 • ogrzewanie elektryczne

O czym warto pamiętać

Dofinansowanie z programu „Czyste powietrze” może być łączone z innymi dotacjami, pożyczkami i ulgami, np. programami gminnymi/miast, termomodernizacyjnymi ulgami podatkowymi/inwestycyjnymi.

W EkoEnergii zawsze możesz na nas liczyć.
Nasz zespół skutecznie pomaga w uzyskaniu wsparcia finansowego – działamy kompleksowo, zawsze wsłuchując się w potrzeby i możliwości naszych Klientów.

Pomogliśmy naszym Klientom w pozyskaniu dofinansowań na łączną kwotę

20 595 471,75 PLN